cremation_borrowระบบนี้เป็นระบบเล็กๆ เกิดจากในครั้งที่ ไปดูระบบสารสนเทศฌาปนกิจ ทอ. ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ พบว่ามีงานสวัสดิการสงเคราะห์ และเกี่ยวข้อกับระบบเงินเดือน เนื่องจากจะต้องส่งข้อมูลการหักเงินกู้เข้าระบบ และบางหน่วยก็ทำด้วยมือ
ดังนั้นจึงออกแบบระบบให้ใช้ โดยเอาหน่วยในส่วนบัญชาการเป็นหน่วยต้นแบบ มีการรับ-ส่ง ข้อมูลจากระบบเงินเดือน ซึ่งทำให้ง่ายและถูกต้อง อย่างไรแล้วก็หวังว่า ระบบนี้น่าจะพัฒนาต่อเนื่องให้ใช้ทั้งระบบ ทุกหน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ