ผมเริ่มรับราชการมาตั้งแต่ 2535 สิ่งดีๆที่มอบให้แก่ทางราชการคือการที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ  จากการศึกษาปัญหาต่างๆของผู้ร่วมงาน จนนำไปสู่ความคิดนอกกรอบที่กล้าคิด และกล้านำไปใช้ ก่อให้กิดประโยชน์ต่อทางราชการหลายเรื่อง   ซึงอดีตเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พล.อ.ต.สุรพล อิ่มแสง ท่านสอนว่า
"การทำงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นการปิดทองหลังพระ ขอให้ปิดไปเรื่อยๆ วันหนึ่ง ทองก็จะล้นออกมาหน้าที่หน้าพระเอง"
จนถึงวันนี้ผมได้สร้างระบบสารสนเทศเล็กๆ หลายๆเรื่องประกอบกัน ในกิจการด้านการเงินและอื่นๆ ดังนี้ครับ

- เวปไซต์ Internet กรมการเงินทหารอากาศ (2549 - ปัจจุบัน )
- เวปไซต์ Intranet กรมการเงินทหารอากาศ (2549 - ปัจจุบัน )
- โปรแกรมเงินเดือนมาตรฐาน กองทัพอากาศ
- ระบบสารสนเทศงบหน้าเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ
- ระบบสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์
- ระบบสารสนเทศจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ
- ระเบียบการเงินอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจ่ายเงินสวัสดิการ ทอ.
- ระบบควบคุมสัญญาเช่าซื้อ/เช่าบ้าน ทอ.
- ระบบควบคุมลูกหนี้เงินยืม ทอ.
- ระบบควบคุมเช็คออกจ่าย กง.ทอ. บช.6
- ระบบออกใบกำกับภาษี กกง.กง.ทอ.
- ระบบสารสนเทศเพื่อบริการสวัสดิการบ้านพัก ทอ. ดม.
- ระบบบัญชี Express ประยุกต์ใช้กับ บัญชีเงินงบประมาณ /  นอกงบประมาณ ทุก นขต.ทอ. (พ.ค.55)
- ระบบบริหารความรู้ด้านการเงิน กองทัพอากาศ Knowledge Management In Finance Operation (พ.ค.56)
- (บน.21) โปรแกรมบริหารร้านค้า Eagle Shop บน.21
- (สก.ทอ.) โปรแกรมช่วยกิจการซักรีด กรมสวัสดิการทหารอากาศ (2556)
- (สก.ทอ.) ระบบริหารสวัสดิการเงินกู้ ฌาปนกิจ ทอ. ( ทดสอบ หน่วยในส่วนบัญชาการ 2557  )
- (สก.ทอ.) ฐานข้อมูลร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ เพื่อการ จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ประจำปี (2559)
- (สอ.ทอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดดำเนินงาน ศคพ.สอ.ทอ.  (ต.ค.56) (OFF)
- (สอ.ทอ.) ระบบบริหารงาน Data Center (ต.ค.57  ทดสอบ) (OFF)
- (สอ.ทอ.) ระบบบันทึกฏีกาเจ้าหนี้กองทัพอากาศ (ม.ค.58  ทดสอบ) (OFF)