operation ระบบงานจัดดำเนินงานนี้ ผมได้ออกแบบเมื่อครั้งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ หัหน้าแผนกจัดดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากแผนกนี้ตามภารกิจหน่วยแล้วถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของ ศูนย์คอมฯ และดูเหมือนว่าที่ผ่านมานั้น ปฏิบัติงานด้วยมือ
เมื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่จึงได้ออกแบบระบบ ให้ผู้เกี่ยวข้อง จนท.สารบัญได้ บันทึกข้อมูลหนังสือเข้าต่างๆ ใส่ในระบบพร้อมทั้ง Upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( จากระบบสารบัญ อิเล็กทรอนิกส์) เข้าระบบ เพื่อให้ ข้าราชการในหน่วยได้เห็นถึง หนังสือคำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร์ว พร้อมทั้งส่งเมล์ ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้รับโดยอัตโนมัติ รวมทั้งรายงาน งานที่ค้างดำเนินการให้ทราบในแต่ละสัปดาห์
ปฏิบัติหน้าที่นี้ 1 ปีครับ เมื่อออกจากตำแหน่ง ไม่มีใครใช้ระบบต่อไป แต่ก็หวังไว้ว่า ในอนาคต มันอาจจะเป็นเครื่องมือในการบริหารภารกิจของ ศคพ.ต่อไปครับ