activity ระบบงานนี้ได้จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของกรมการเงินทหารอากาศ สามารถ บันทึก กิจกรรม  วัน-เวลา เนื้อหา  และ รูปภาพ   รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับเวปไซต์ กรมการเงินทหารอากาศ ได้ครับ