borrow งานควบคุมลูกหนี้เงินยืมนี้ นำมาจัดทำให้เมื่อครั้ง เงินทดรองราชการที่ให้แต่ละหน่วยงานและบุคคลเริ่มไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ จึงได้สร้างระบบงานย่อยนี้ให้แก่ กองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศไว้ให้ใช้ เพื่อที่สามารถรู้สถานภาพเงินยืมในระบบ และพัฒนาให้สามารถส่งเมล์ติดตามได้ตาม E-Mail ของผู้ยืมเงิน
ระบบได้ออกแบบไว้เพื่อให้แต่ละหน่วยขึ้นตรงสามารถนำไปใช้ได้ หากต้องการใช้งานประสานผมนะครับ