taxcert งานออกใบกำกับภาษีนี้ เป็นงานของกองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ เมื่อทางกรมการเงินทหารอากาศในฐานะผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่เจ้าหนี้ของกองทัพอากาศ ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงานทำเรื่องให้กรมการเงินฯ จ่ายเงินตามที่ผูกพันในสัญญา
เมื่อได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้พร้อมทั้งหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ต้องออกใบรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย และขอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับเงินไปแล้ว
เดิมที จนท.ผู้ปฏิบัติ ทำงานกันด้วยมือครับ เอกสารเป็นตั้งๆ ค้นหาทีก็ลำบากมาก ดังนั้นผมจึงสร้างระบบงานเล็กๆ ไว้ให้ จนท.ใช้เป็นเครื่องมือ และสามารถสืบค้นประวัติการรับเงินจาก กรมการเงินฯ ได้ เอกสารที่มีอยู่จนล้นโต๊ะก็หายไป พร้อมทำงานได้สะดวกขึ้น
งานเหล่านี้ หน่วยขึ้นตรงในส่วนภูมิภาคก็ต้องจัดทำเอกสารนี้เหมือนกัน ดังนั้น หากหน่วยงานส่วนภูมิภาคต้องการใช่ระบบ ก็ขอให้แจ้งมานะครับ ผมออกแบบระบบไว้แล้ว