ac6 ระบบงานนี้เป็นการสนับสนุนกองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ ในงานด้านการจ่ายเช็คให้แก่ ข้าราชการ / บุคคลภายนอก / บริษัท-ห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะข้าราชการครับ เช่นภารกิจต้องไปราชการ ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กรมการเงินทหารอากาศ ต้องนำเงินออกจ่ายในรูปแบบของเช็ค
การปฏิบัตอเดิม เจ้าหน้าที่ใช้ Excel ทำงานครับ พอข้อมูลมากๆเข้า เริ่มที่จะไม่ไหว ผมในฐานนะผู้พัฒนาระบบสารสนเทศในแผนกกรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศในสมัยนั้น จึงพัฒนาให้เป็นรูปแบบของเวปเพื่อให้สะดวกและค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว บันทึกข้อมูลได้มาก (พ.ศ.2549)
เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งให้แก่กองการเงินฯ เพื่อให้ จนท.ทำงานได้รวดเร็วถูกต้อง รวมทั้งข้าราชการก็สามารถตรวจสอบถึงสถานะเช็คพร้อมจ่ายได้ที่หน้าเวปไซต์ กรมการเงินทหารอากาศได้ตามต้องการ