money การพัฒนาเรื่องระบบการจ่ายเงินสวัสดิการนี้ เป็นผลจากการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในแต่ละปี เนื่องจากใช้ระเบียบเดียวกันในการจ่ายเงินสวัสดิการ แต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่ววยแตกต่างกัน บ้างก็ใช้ excel ไม่ก็โปรแกรมของทางธนาคาร  ทำให้ต้องกลับมาคิดว่า กรมการเงินในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการ น่าจะมีเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยได้ใช้ จึงได้สร้างโปรแกรมสำหรับจ่ายเงินสวัสดิการ 

ในเวอร์ชันแรกใช้ Visual Foxpro เป็นเครื่องมือครับ ก็สามารถใช้งานได้ดี และออกรายงานประกอบ ได้แต่ข้อมูลยังอยู่ที่หน่วยงาน ไม่สามารถเผยแพร่ให้ ข้าราชการผู้เบิกได้รับทราบได้  ต่อมามีโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการด้านงบประมาณและการเงินในปี 2549 จึงได้ออกเวิร์ชันเป็น Web


เวอร์ชันเป็นเวปนี้ได้พัฒนาโดยใช้ Asp Classic กับ Visual Foxpro Database ครับ และเดิมที ไว้วางอยู่บนเครือข่าย Intranet ทอ.  มาถึงปัจจุบันได้วางระบบอยู่บน Internet และใช้ Server ของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน่วยขึ้นตรงที่ใช้ระบบจะสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกเครือข่ายบนระบบอิเตอร์เนต และมีการบันทึกประวัติการจ่ายเงินสวัสดิการไว้ ข้าราชการผู้เบิกสามารถตรวจสอบการขอเบิกเงินสวัสดิการได้บนเวปไซต์กรมการเงินทหารอากาศครับ