km Knowlodge Management ทางด้านการเงินนี้ จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2556 ครับ เนื่องจากช่วงนี้มี ข้าราชการมาบรรจุใหม่เยอะ และไม่มีแหล่งเรียนรู้ในกิจการด้านการเงิน และเป็นการเผยแพร่ให้กับข้าราชการ หรือบคคลอื่นๆที่สนใจ ระบบได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการเงินที่ใช้บ่อยๆเป็นประจำในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น
สำหรับข้าราชการ การเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเล่าเรียนบุตร / ค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อ / การเดินทางไปราชการในประเทศ / ต่างประเทศ

สำหรับหน่วยงานด้านการเงิน เงินทดรองราชการ / ระเบียบต่างๆ / ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 / ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่เป็นการประจำ / การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ / ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ / ค่ารับรองชาวต่างประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

สำหรับข้าราชการเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ประเภทของข้าราชการ และสวัสดิการ พร้อมตัวอย่าง 

หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ