ในปี 2537 บ.ยิบอินซอย ได้โครงการ ระบบสารสนเทศ กง.ทอ. งบประมาณ 7 ล้านบาท ใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX และใช้ Application Progress ในการพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นทั้ง Compiler และ Database  ระบบที่ใช้งานได้ดีก็คือ ระบบเงินเดือน และ ระบบเบี้ยหวัด ครับ เพราะ ทีมจาก กง.ทอ. เนื่องจาก แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศได้พัฒนาเอง แต่ที่ใช้ได้ไม่ถูกต้องนัก ก็คือระบบควบคุงบประมาณ มีทั้งสั่งจ่าย / เบิก / ขอใช้ / กันเงินเหลื่อมปี ซึ่งทีมจาก บ.ยิบอินซอยในขณะนั้นยังพัฒนาได้ไม่ครบตามที่ต้องการ เสธ.กง.ทอ.(น.อ.สุรพล อิ่มแสง) ในขณะนั้น ท่านก็ไม่รู้ทำงัย ผมก็เลยขออนุญาตท่าน ขอทำระบบเอง สำเร็จครับ ใน 3 เดือน สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย และรายงานสถานภาพได้อย่างถูกต้อง
แต่ในปัจจุบันได้ยุติการใช้งานแล้วครับ แต่ความรู้ด้านนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำต่อไป