finance_internet       เวปไซต์อินเตอร์เนต กรมการเงินทหารอากาศ ที่อยู่ของ Url คือ http://finance.rtaf.mi.th  สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ FrontPage ของ Microsoft ครับ ซึ่งในเวปนี้ผมจะสร้างเพื่อที่จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของกรมการเงินทหารอากาศ เช่น ความเป็นมา / อดีตผู้บังคับบัญชา / ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน  รวมทั้งการจัดหน่วยและ หัวหน้าหน่วยต่างๆ เป็นเบื้องต้น
ต่อมาประกอบไปด้วยเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ และคลังความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆด้านการเงิน และสุดท้ายคือ การบริการข้อมูลต่างๆให้กับข้าราชการ เช่น งบหน้าเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ / ประวัติการรับเงินสวัสดิการ / การตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย สำหรับข้าราชการที่ต้องยืมเงินไปราชการ
ตั้งแต่ พ.ศ.2557 เป็นต้นมาผมได้ย้ายมาสังกัดกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศเป็นผู้ปรับปรุงเวปฯ จนถึงปัจจุบันครับ